top of page

Privacystatement

Jong & Co, een samenwerkingsverband van de therapeuten zoals weergegeven op deze website, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding

Indien u een contactformulier invult op de website, worden hierbij de door u ingevulde contactgegevens geregistreerd. Deze worden door Jong & Co verder niet gebruikt en alleen doorgestuurd naar de persoon waarvan u het contactformulier hebt ingevuld. Uw gegevens worden niet aan anderen verstrekt en kunnen alleen door een andere partij worden ingezien in geval dat er ondersteuning ingeroepen dient te worden i.v.m. vraagstukken op het gebied van onderhoud en bouw van de website. Deze partij zal dan ook altijd een verwerkersovereenkomst dienen te tekenen, waarbij hij/zij tevens beloofd uw privacy ter harte te nemen en uw gegevens te beschermen.

 

Toestemming

Bij het invullen van een van de contactformulieren, geeft u toestemming om de desbetreffende gegevens  te mogen registreren, welke de persoon naar wie het contactformulier verstuurd wordt, nodig heeft om contact met u op te kunnen nemen. Uw toestemming vormt de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Omdat vanuit Jong en Co zelf geen contact opgenomen wordt met mensen, maar dit altijd vanuit de hulpverlener gebeurt waar u contact mee heeft gehad, kunt u het beste uw verzoek tot de desbetreffende hulpverlener richten. Diegene mag dan uw persoonsgegevens niet meer

gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.

Cookies:

De cookies die gebruikt worden door de website www.jong-en-co.nl:

Cookie naam

svSession

hs

incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID}

incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}

nlbi_{ID}

XSRF-TOKEN

smSession

Levensduur

Permanent

Sessie

Sessie

Sessie

Persistent cookie

Persistent cookie

Twee weken

Functie

Creates activities and BI

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Identifies logged in site members

De Autoriteit Persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat wij uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U heeft, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op dat Jong & Co geen gebruik maakt van contactgegevens om mensen persoonlijk te benaderen, u kunt zich dan ook het beste richten aan de hulverlener in kwestie.

 

Het recht op inzage

U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de website zijn geregistreerd. U kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in uw gegevens.

 

Het recht op verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die via deze website zijn geregistreerd te laten verwijderen.

 

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder

U heeft het recht om ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Het bovenstaande betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marjoleinebravenboer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Bewaartermijn

De persoonsgegevens zoals doorgegeven via de website aan de betreffende hulpverleners zullen alleen door de desbetreffende persoon bewaard worden als een behandeling/traject gestart wordt . Zij houden daarbij de termijnen aan zoals aangegeven in hun eigen privacyverklaring.

 

Uitnodiging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. En ook, of u zich als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop wij omgaan met toch zeer persoonlijke informatie.

De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor u. Toch is 'privacy' meer dan alleen de handhaving van

regels. Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, hierover contact met ons op te nemen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@marjoleinebravenboer.nl

bottom of page